Home  |  Contact
Jellum skyline

Nieuwsoverzicht

 • Doorbreek eenzaamheid met kunst en cultuur
  Geplaatst: 23-02-2021
  Cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven opgelet! Heb jij een idee waarmee je door middel van kunst en cultuur mensen actief weet te verbinden? Draagt jouw project bij aan het doorbreken van eenzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou.

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 02-02-2021
  Geplaatst: 07-02-2021
  Alweer een online vergadering van het Dorpsbelang. Gelukkig gaan heel veel zaken 'gewoon' door, maar helaas kunnen we dit jaar niet bijelkaar komen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Jullie ontvangen alle info die anders op de ledenvergadering wordt verteld binnenkort via een nieuwsbrief in de mailbox.

 • Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?
  Geplaatst: 01-02-2021
  Door uitbreiding van de gemeente Leeuwarden in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen?
  Samen met de gemeente en een groot aantal dorpsbelangen, o.a. Dorpsbelang Jellum-Bears, is een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul allemaal de vragenlijst in.

 • De Doarpskeamer
  Geplaatst: 16-01-2021
  Vanaf 4 januari 2021 zijn op verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden Buurt- en Dorpskamers gestart. Iedereen is hier welkom met vragen rondom vrijwilligerswerk, ondersteuning en activiteiten. Daarnaast vormen deze buurt- en dorpskamers een gezellige ontmoetingsplaats in de buurt. De doarpskeamer voor onze dorpen is te vinden in MFC de Wjukken in Mantgum.

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 05-01-2021
  Geplaatst: 09-01-2021
  Ook dit keer weer een online dorpsbelangvergadering via Teams.
  Ted is dagvoorzitter en heet allen welkom en opent de  vergadering om 19:35 uur.

 • Aanvragen dorpssubsidie 2021
  Geplaatst: 06-01-2021
  Het is weer mogelijk om dorpssubsidie aan te vragen.

  De dorpssubsidie is geld ván en vóór de dorpen. Het is bedoeld om bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen of om nieuwe activiteiten te stimuleren en dorpswensen te realiseren waarvoor geen bestaande budgetten beschikbaar zijn.

 • Buurtsportcoach kan helpen
  Geplaatst: 06-01-2021
  Voor onze dorpen is een buurtsportcoach beschikbaar. Dat is Tessa Moonen van BV sport.
  Als buurtsportcoach kan zij bijspringen met het meer bewegen binnen het dorp en hier activiteiten voor organiseren of samen met de inwoners van het dorp bekijken waar vraag naar is. Waarbij het doel is om zoveel mogelijk inwoners van het dorp met veel plezier te laten bewegen.
   

 • Carbidschieten Oud en Nieuw 2020/2021
  Geplaatst: 28-12-2020
  De jaarwisseling staat helaas ook in het teken van covid-19. Dit betekent dat er geen vuurwerk en  evenementen kunnen plaatsvinden in het dorp. Gelukkig is het carbidschieten wel toegestaan.
  Burgemeester Sybrand Buma heeft een digitaal overleg gehad met alle dorpsbelangen en carbidploegen om samen te kijken wat mogelijk is. Dit om het carbidschieten op een veilige en covid-proof wijze te laten plaatsvinden.

 • Eerste kerstdag worden kerkklokken geluid
  Geplaatst: 20-12-2020
  Op vrijdag 25 december, 1e kerstdag, worden zowel in Bears als in Jellum om 19.00 uur gedurende 15 minuten de kerkklokken geluid.

 • Jaaroverzicht 2020 Jellum-Bears
  Geplaatst: 17-12-2020
  Bêste doarpsgenoaten,
  Dit is it jieroersicht 2020 fan Doarpsbelang Jellum-Bears.
  Wy winskje eltsenien noflike krystdagen en folle lok en seine yn 2021.

  Beste dorpsgenoten,
  Dit is het jaaroverzicht 2020 van het Dorpsbelang Jellum-Bears.
  Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.
   

 • Nieuwsbrief van gemeente
  Geplaatst: 17-12-2020
  Bijgaand de Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van december 2020.
   
  Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  - Buurt- en Dorpskamers
  - Wijk- en dorpsprogramma’s 2021
  - Toegankelijkheid: Werk mee aan een samenleving waar iedereen mee kan doen!
  - Oproep voor mooie verhalen
  - TVL regeling
   

 • Oud papier zaterdag 28 november a.s
  Geplaatst: 24-11-2020
  We vragen u om het oud papier weer naar de container op de Smidshoeke te brengen. Graag alles goed verpakken en opstapelen enz. zodat er zoveel mogelijk in past. Is het lastig om zelf te brengen dan kunt u uw buren vragen of een telefoontje naar Jan-Pieter de Boer: 06 10949013.
  Zaterdag om 14.00 uur wordt de container afgesloten, daarna dus geen meer papier neerzetten.

 • St. Tsjerke& Uniastate Bears 2021
  Geplaatst: 24-11-2020
  De St. Tsjerke& Uniastate Bears gaat volgend jaar, 2021, twee exposities in de Mariakerk inrichten en mogelijk ook een beeldenexpositie op het Uniastateterrein rondom de luchtspiegeling. 
  Naast de exposities zullen er in de kerk een drietal mozaïken worden geplaatst die daar semi-permanent zullen blijven.

 • Plannen Kaatsclub
  Geplaatst: 24-11-2020
  Kaatsclub "De Twa Dorpen" wil in 2021 meer kaatspartijen organiseren. In het afgelopen jaar is dat wat in het water gevalllen door alle Coronaperikelen.

 • Verwijderen zieke essen
  Geplaatst: 28-10-2020
  Een tijdje terug bent u geïnformeerd over het verwijderen van zieke essen binnen de gemeente Leeuwarden. Onderstaand staat een globale planning van de rooiwerkzaamheden van de essen ten zuiden van Leeuwarden. De aangrenzende bewoners worden vooraf per brief geinformeerd.

 • Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee
  Geplaatst: 20-10-2020
  De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het gemeentebestuur over het sociaal beleid in de gemeente Leeuwarden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies namens de inwoners over het beleid van de gemeente op deze terreinen. Ze hebben daarbij nadrukkelijk oog voor mensen die een kwetsbare positie in de samenleving innemen.

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 29-09-2020
  Geplaatst: 13-10-2020
  Dagvoorzitter Piet heet eenieder welkom in “de Tsjerke fan Bears” waar deze vergadering voor deze keer plaatsvindt.

 • Laatste ronde aanvraag dorpssubsidie
  Geplaatst: 04-10-2020
  De dorpssubsidie is geld van én voor Jellum Bears. Het is bedoeld om de bewoners een middel te geven om de leefbaarheid in Jellum en Bears te bevorderen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 8 november 2020 aangevraagd worden bij het Dorpsbelang.

 • Streefbeeld en actieplan (voormalig) Baarderadeel
  Geplaatst: 04-10-2020
  We kennen de voormalige gemeente Baarderadeel ongetwijfeld allemaal als een geweldig mooi gebied. De weidsheid, oude slenken, prachtige dorpen en uitgestrekte ‘greiden’. En weidevogels! Wat kunnen we met elkaar doen om dit prachtige gebied voor de toekomst minstens zo mooi en goed te houden als het nu is?

 • Informatie werkzaamheden essen in omgeving Jellum Bears
  Geplaatst: 15-09-2020
  Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

 • AdvendoBBD zoekt bugelspelers
  Geplaatst: 15-09-2020
  De gezelligste fanfare van Fryslân, Advendo de muziekvereniging uit Boksum, Blessum, Deinum is op zoek naar nieuwe muzikanten, en dan met name nieuwe bugelblazers. Ze zoeken bugelspelers op B+ niveau (1e bugel). Speel je een ander instrument, dan ben je natuurlijk ook welkom!

 • Seizoen 2020-2021 Doarpshûs D’Ald Skoalle
  Geplaatst: 09-09-2020
  De laatste jaren waren we gewend om een programma voor het hele seizoen vast te leggen. Dit beviel goed, iedereen kon data in de agenda zetten en zo met alle activiteiten rekening houden. Dit was ook voor de vrijwilligers prettig die ruim op tijd wisten waar ze nodig waren.
  Helaas is dit seizoen heel anders door de Corona-situatie.

 • Buurtpreventie
  Geplaatst: 08-09-2020
  De buurtpreventie borden zijn door Henk en Wypkje bij de ingang van onze dorpen Jellum en Bears geplaatst. Nu maar hopen dat er niet teveel ge-appt hoeft te worden ;-)

 • Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 18-08-2020
  Geplaatst: 24-08-2020
  Notulen Dorpsbelang 18-08-2020

  Marjo is dagvoorzitter en heet allen welkom. We verwachten deze avond de opbouwwerker van de Gem. Leeuwarden Annie Hoekstra. Ook is er een heugelijke mededeling namelijk dat Mare-Eke aanschuift als “Junior bestuurslid”.

 • Ontwerp volkshuisvestingsvisie ter inzage
  Geplaatst: 27-07-2020
  Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. Het ligt ter inzage van dinsdag 1 september t/m woensdag 30 september. Voor meer informatie worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, op donderdag 10 en dinsdag 15 september.

 • 14-07-2020: Samenvatting Dorpsbelangvergadering 30-06-2020
 • 02-07-2020: Oud papier zelf in container gooien
 • 19-06-2020: Openbaar groen is van ons allemaal
 • 06-06-2020: Nieuwe straatverlichting voor Bears
 • 02-06-2020: Expositie in Mariakerk Bears
 • 29-05-2020: Samenvatting dorpsbelangvergadering 19-05-2020
 • 22-04-2020: Slim omgaan met regenwater
 • 15-04-2020: Oud papier zelf in container gooien
 • 10-04-2020: Ongedierte bestrijden op kerkhoven Jellum en Bears
 • 03-04-2020: Ledefergadering Meiïnoar Grien giet net troch
 • 27-03-2020: Kerkklokken luiden in Jellum en Bears
 • 23-03-2020: Gewijzigde diensteregeling OV in Fryslân
 • 23-03-2020: Alle bijeenkomsten in Jellum Bears tot 1 juni afgelast
 • 08-03-2020: NLdoet activiteiten uitgesteld wegens Corona virus
 • 17-02-2020: Buurt preventieapp Jellum Bears
 • 01-02-2020: Ledenvergadering dorpsbelang 12 februari 2020
 • 07-02-2020: Terug in de tijd
 • 01-01-2020: Verkort verslag Dorpsbelangvergadering
 • 08-12-2019: Uitnodiging bijeenkomst 'Ik vind erfgoed...'
 • 24-01-2020: Kapbeleid aangepast
 • 20-02-2020: Opfrissen AED en reanimatie
 • 15-11-2019: Verhalenavond 15 november in kerk Bears
 • 27-09-2019: Burgemeester Buma in Jellum en Bears

Agenda

17 april 2021
Oud papier
3 juli 2021
Oud papier
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites