Home  |  Contact
Jellum skyline

Nijsbrief Doarpshûs 2022!

Nijsbrief Doarpshûs 2022!
 
We meie wer!  We mogen weer!
 
12 february  17.00  Kom gesellich wat drinken en snacken yn it Doarpshûs, de earste twa drankjes wurde jim oanbean troch Doarpsbelang en Doarpshûs!!
 
Sa as jim allegear wol witte, kin we wer wat aktiviteiten oppakke! Der binne we bliid om! Fansels alles rekkening hâldend mei de jildende regels.
 
Wat kinne we dwaan?

Kaarten/biljerten kin wer opstarte. Freedtemiddei  14.00 oere. Moandeitejûn   19.30 oere
 
Snackjûntsjes sneon 12 februari 12 maart en 16 april fanôf 17.00 oere
 
Sjoele woansdei 16 february 19.30 oere info/opjefte Greet  0642272073
 
Creajûn pastelkryt 24 februari  20.00 oere. Tekenje mei pastelkryt. Twa jier lyn hawwe we dit ek dien, ek al kin jo net tekenje toch prachtige risseltaten én in hiele leuke jûn! 
Opjefte foar 20 febr.by Alie 0610531234 kosten ca. € 15,00
 
Sneintemiddeispultsjemiddei 27 februari foar jong en âld 16.00-17.30 spultsjes! 
 
NLdoet 12 maart: We dogge wer mei oan NLdoet. It Doarpshûs krijt fan binnen en fan bûten in beurt. 
Moarns 9.30 oere begjinne we meielkoar (Doarpshûs en Doarpsbelang) mei kofje en oranjekoeke en dan oeral los! We hoopje dat we in flink oantal hulpen derby krije.
Jow jim op foar hulp oan Doarpshûs by Jellie  0643 961969 as Thea 0621 592943
 
Film jûn foar de jeugd 8-12 jier 12 maart tagelyk mei de snackjûn (mar net snacke by de film..)
 
Pubquiz 25 maart, 20.00 oere: opjefte foar 21 maart by Monique 0612629794    
 
Peaskeworkshop blomskikken, 1 april 19.30, opjefte foar 25 maart by Alie 0610531234 ko. Ca €20,00
Ald Papier: 5 maart, 23 april, 18 juni, 6 augustus, 24 september en 12 november
De frijwilligers en trekkerriders hawwe hjir al in skema fan krigen.  
Fierdere info: Jan Pieter 0610949013 Arnold: 0625571618        
 
It leit yn de bedoeling dat dit de lêste Nijsbrief op papier is, we wolle safolle mooglik fia de mail it nijs as oanfullingen/útnoegingen bringe. Wy wolle ek mear gebrûk meitsje fan de webside 
www.jellumbears.nl  Ek stiet der Doarpshûsnijs op de nijsbrief fan Doarpbelang.
 
We hoopje jim gau te sjen yn it Doarpshûs! It sil tiid wurde!
 
Lyts bestjoer, Arnold, Thea, Monique, Jan Pieter, Jellie
 

Agenda

30 september
Geannuleerd!!! Bier en wijnproeverij / Bier- as wynpriuwerij
Beste dorpsgenoten,

Helaas gaat door te weinig aanmeldingen de vrijwilligersavond met de wijn- en bierproeverij niet door. 
 
De agenda van het dorpshuis wordt binnenkort bekend gemaakt! Hou de website, mailbox en de brievenbus in de gaten en wie weet zien we elkaar bij een volgende activiteit. 

Hartelijke groet, 

Rutger, Jan Pieter, Dirkje, Thea en Monique
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Archief
24 september 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
19-21 augustus
Merke Jellum-Bears 2022
Welkom bij de merke van 2022 in Jellum, met als thema: Rock ‘n Roll.
6 augustus 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites