Home  |  Contact
Jellum skyline

Nijsbrief Doarpshûs 2022!

Nijsbrief Doarpshûs 2022!
 
We meie wer!  We mogen weer!
 
12 february  17.00  Kom gesellich wat drinken en snacken yn it Doarpshûs, de earste twa drankjes wurde jim oanbean troch Doarpsbelang en Doarpshûs!!
 
Sa as jim allegear wol witte, kin we wer wat aktiviteiten oppakke! Der binne we bliid om! Fansels alles rekkening hâldend mei de jildende regels.
 
Wat kinne we dwaan?

Kaarten/biljerten kin wer opstarte. Freedtemiddei  14.00 oere. Moandeitejûn   19.30 oere
 
Snackjûntsjes sneon 12 februari 12 maart en 16 april fanôf 17.00 oere
 
Sjoele woansdei 16 february 19.30 oere info/opjefte Greet  0642272073
 
Creajûn pastelkryt 24 februari  20.00 oere. Tekenje mei pastelkryt. Twa jier lyn hawwe we dit ek dien, ek al kin jo net tekenje toch prachtige risseltaten én in hiele leuke jûn! 
Opjefte foar 20 febr.by Alie 0610531234 kosten ca. € 15,00
 
Sneintemiddeispultsjemiddei 27 februari foar jong en âld 16.00-17.30 spultsjes! 
 
NLdoet 12 maart: We dogge wer mei oan NLdoet. It Doarpshûs krijt fan binnen en fan bûten in beurt. 
Moarns 9.30 oere begjinne we meielkoar (Doarpshûs en Doarpsbelang) mei kofje en oranjekoeke en dan oeral los! We hoopje dat we in flink oantal hulpen derby krije.
Jow jim op foar hulp oan Doarpshûs by Jellie  0643 961969 as Thea 0621 592943
 
Film jûn foar de jeugd 8-12 jier 12 maart tagelyk mei de snackjûn (mar net snacke by de film..)
 
Pubquiz 25 maart, 20.00 oere: opjefte foar 21 maart by Monique 0612629794    
 
Peaskeworkshop blomskikken, 1 april 19.30, opjefte foar 25 maart by Alie 0610531234 ko. Ca €20,00
Ald Papier: 5 maart, 23 april, 18 juni, 6 augustus, 24 september en 12 november
De frijwilligers en trekkerriders hawwe hjir al in skema fan krigen.  
Fierdere info: Jan Pieter 0610949013 Arnold: 0625571618        
 
It leit yn de bedoeling dat dit de lêste Nijsbrief op papier is, we wolle safolle mooglik fia de mail it nijs as oanfullingen/útnoegingen bringe. Wy wolle ek mear gebrûk meitsje fan de webside 
www.jellumbears.nl  Ek stiet der Doarpshûsnijs op de nijsbrief fan Doarpbelang.
 
We hoopje jim gau te sjen yn it Doarpshûs! It sil tiid wurde!
 
Lyts bestjoer, Arnold, Thea, Monique, Jan Pieter, Jellie
 

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites