Home  |  Contact
Jellum skyline

Nijsbrief Doarpshûs 2022!

Nijsbrief Doarpshûs 2022!
 
We meie wer!  We mogen weer!
 
12 february  17.00  Kom gesellich wat drinken en snacken yn it Doarpshûs, de earste twa drankjes wurde jim oanbean troch Doarpsbelang en Doarpshûs!!
 
Sa as jim allegear wol witte, kin we wer wat aktiviteiten oppakke! Der binne we bliid om! Fansels alles rekkening hâldend mei de jildende regels.
 
Wat kinne we dwaan?

Kaarten/biljerten kin wer opstarte. Freedtemiddei  14.00 oere. Moandeitejûn   19.30 oere
 
Snackjûntsjes sneon 12 februari 12 maart en 16 april fanôf 17.00 oere
 
Sjoele woansdei 16 february 19.30 oere info/opjefte Greet  0642272073
 
Creajûn pastelkryt 24 februari  20.00 oere. Tekenje mei pastelkryt. Twa jier lyn hawwe we dit ek dien, ek al kin jo net tekenje toch prachtige risseltaten én in hiele leuke jûn! 
Opjefte foar 20 febr.by Alie 0610531234 kosten ca. € 15,00
 
Sneintemiddeispultsjemiddei 27 februari foar jong en âld 16.00-17.30 spultsjes! 
 
NLdoet 12 maart: We dogge wer mei oan NLdoet. It Doarpshûs krijt fan binnen en fan bûten in beurt. 
Moarns 9.30 oere begjinne we meielkoar (Doarpshûs en Doarpsbelang) mei kofje en oranjekoeke en dan oeral los! We hoopje dat we in flink oantal hulpen derby krije.
Jow jim op foar hulp oan Doarpshûs by Jellie  0643 961969 as Thea 0621 592943
 
Film jûn foar de jeugd 8-12 jier 12 maart tagelyk mei de snackjûn (mar net snacke by de film..)
 
Pubquiz 25 maart, 20.00 oere: opjefte foar 21 maart by Monique 0612629794    
 
Peaskeworkshop blomskikken, 1 april 19.30, opjefte foar 25 maart by Alie 0610531234 ko. Ca €20,00
Ald Papier: 5 maart, 23 april, 18 juni, 6 augustus, 24 september en 12 november
De frijwilligers en trekkerriders hawwe hjir al in skema fan krigen.  
Fierdere info: Jan Pieter 0610949013 Arnold: 0625571618        
 
It leit yn de bedoeling dat dit de lêste Nijsbrief op papier is, we wolle safolle mooglik fia de mail it nijs as oanfullingen/útnoegingen bringe. Wy wolle ek mear gebrûk meitsje fan de webside 
www.jellumbears.nl  Ek stiet der Doarpshûsnijs op de nijsbrief fan Doarpbelang.
 
We hoopje jim gau te sjen yn it Doarpshûs! It sil tiid wurde!
 
Lyts bestjoer, Arnold, Thea, Monique, Jan Pieter, Jellie
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites