Home  |  Contact
Jellum skyline

Tonielferiening ‘Nij Libben’

www.nij-libben.nl
Emailadres: info@nij-libben.nl

Nij Libben spile yn 2019 it stik ‘Stimp Stamp’

Toanielferiening Nij Libben lit ús achter de skermen sjen fan in bysûndere húshâlding, dêr’t mem Memmy mei izeren hân regearret. Heit Lubbert hat in postsegelsamling. Soan Henk sit yn it leger en is Memmy’s popke, mar dat helpt wer krekt net bij it finen fan in freondinne. Aldste dochter Fardou is de iennichste dy’t oan de kloeren fan Memmy ûntsnapt is, of net…….? De jongste fan de famylje is it neikommerke Femmy. Se hat se net allegearre op in rij, of hâldt se je foar it lapke? Neat is wat it liket.

Filmpje 1 openluchttheater Uniastate Bears
Filmpje 2 openluchttheater Uniastate Bears

Agenda

12 november 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
27 november 2021
Oud papier
30 november 2021
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
Aanvang: 13:30 uur.
Aanmelden via bestuur@wjukken.nl of bellen: 06 20 19 19 71
10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
26 oktober 2021
Digitale nalatenschap
Een interessante info middag over digitale nalatenschap.
Plaats: De Wjukken, Mantgum.
Aanvang 14:30 uur.
14 oktober 2021
Jaarvergadering
Jaarvergadering dorpshuis in dorpshuis d'Ald Skoalle
Alle inwoners zijn welkom.
Aanvang: 20.30 uur.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites