Home  |  Contact
Jellum skyline

Tonielferiening ‘Nij Libben’

www.nij-libben.nl
Emailadres: info@nij-libben.nl

Nij Libben spile yn 2019 it stik ‘Stimp Stamp’

Toanielferiening Nij Libben lit ús achter de skermen sjen fan in bysûndere húshâlding, dêr’t mem Memmy mei izeren hân regearret. Heit Lubbert hat in postsegelsamling. Soan Henk sit yn it leger en is Memmy’s popke, mar dat helpt wer krekt net bij it finen fan in freondinne. Aldste dochter Fardou is de iennichste dy’t oan de kloeren fan Memmy ûntsnapt is, of net…….? De jongste fan de famylje is it neikommerke Femmy. Se hat se net allegearre op in rij, of hâldt se je foar it lapke? Neat is wat it liket.

Filmpje 1 openluchttheater Uniastate Bears
Filmpje 2 openluchttheater Uniastate Bears

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites