Home  |  Contact
Jellum skyline

Tonielferiening ‘Nij Libben’

www.nij-libben.nl
Emailadres: info@nij-libben.nl

Nij Libben spile yn 2019 it stik ‘Stimp Stamp’

Toanielferiening Nij Libben lit ús achter de skermen sjen fan in bysûndere húshâlding, dêr’t mem Memmy mei izeren hân regearret. Heit Lubbert hat in postsegelsamling. Soan Henk sit yn it leger en is Memmy’s popke, mar dat helpt wer krekt net bij it finen fan in freondinne. Aldste dochter Fardou is de iennichste dy’t oan de kloeren fan Memmy ûntsnapt is, of net…….? De jongste fan de famylje is it neikommerke Femmy. Se hat se net allegearre op in rij, of hâldt se je foar it lapke? Neat is wat it liket.

Filmpje 1 openluchttheater Uniastate Bears
Filmpje 2 openluchttheater Uniastate Bears

Agenda

18 augustus 2021
Revanche Freule
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
3 juli 2021
Oud papier
6 juni 2021
Pearke keatsen
17 april 2021
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites