Home  |  Contact
Jellum skyline

Tonielferiening ‘Nij Libben’

www.nij-libben.nl
Emailadres: info@nij-libben.nl

Nij Libben spile yn 2019 it stik ‘Stimp Stamp’

Toanielferiening Nij Libben lit ús achter de skermen sjen fan in bysûndere húshâlding, dêr’t mem Memmy mei izeren hân regearret. Heit Lubbert hat in postsegelsamling. Soan Henk sit yn it leger en is Memmy’s popke, mar dat helpt wer krekt net bij it finen fan in freondinne. Aldste dochter Fardou is de iennichste dy’t oan de kloeren fan Memmy ûntsnapt is, of net…….? De jongste fan de famylje is it neikommerke Femmy. Se hat se net allegearre op in rij, of hâldt se je foar it lapke? Neat is wat it liket.

Filmpje 1 openluchttheater Uniastate Bears
Filmpje 2 openluchttheater Uniastate Bears

Agenda

28 november 2022
Biljarten
5 december 2022
Biljarten
9 december 2022
Klaverjassen
12 december 2022
Biljarten
16 december 2023
PubQuiz SinterKerst
19 december 2022
Biljarten
8 januari 2023
Nieuwjaars brunch! 13.00
13 januari 2023
Klaverjassen
16 januari 2023
Biljarten
21 januari 2023
Snackavond / filmavond jeugd dorpshuis
23 januari 2023
Biljarten
30 januari 2023
Biljarten
3 februari 2023
Klaverjassen
6 februari 2023
Biljarten
11 februari 2023
Après-ski!
13 februari 2023
Biljarten
20 februari 2023
Biljarten
23 februari 2023
Ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
27 februari 2023
Biljarten
4 maart 2023
Snackavond/ disco dorpshuis
6 maart 2023
Biljarten
10 maart 2023
Klaverjassen
13 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
20 maart 2023
Biljarten
27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
1 juni 2023
Jaarvergadering
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
Archief
27 november 2022
Lazy sunday met spelletjes vanaf 15.00
21 november 2022
Biljarten
19 november 2022
Snackavond
14 november 2022
Biljarten
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites