Home  |  Contact
Jellum skyline

Koöperaasje Meiinoar Grien

Meiïnoar Grien wol Jellum-Bears sa duorsum mooglik meitsje (fossylfrij en energyneutraal), sawol yn enerzjyferbrûk as yn sosiaal opsicht.
Se wol dat berikke troch it ynsetten fan de “wederkopers”fergoeding (fan Energie vanOns foar nije klanten), subzydzjes, partisipaasjes, goedkeape lieningen, ensf.
Hjirmei soene doarpsgenoaten /leden fan de koöperaasje meiïnoar sinnedaken ôfhiere kinne; ek kin meiïnoar panielen ynkocht wurde of oare energzjy besparjende ynfestearrings dien wurde, om sa de kosten te drukken.
Politike en maatskiplike ûntwikkelingen sille goed yn it each hâlden wurde, sadat wij dêr op ynspylje kinne.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears bestiet út de folgjende 6 minsken:

Truke Zeinstra: foarsitster
Jochum Rypma: skriuwer
Ytje Wassenaar: ponghâldster
Gerrit Brouwer: webmaster
Jellie Posthumus
Maarten Blanken

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites