Home  |  Contact
Jellum skyline

Koöperaasje Meiinoar Grien

Meiïnoar Grien wol Jellum-Bears sa duorsum mooglik meitsje (fossylfrij en energyneutraal), sawol yn enerzjyferbrûk as yn sosiaal opsicht.
Se wol dat berikke troch it ynsetten fan de “wederkopers”fergoeding (fan Energie vanOns foar nije klanten), subzydzjes, partisipaasjes, goedkeape lieningen, ensf.
Hjirmei soene doarpsgenoaten /leden fan de koöperaasje meiïnoar sinnedaken ôfhiere kinne; ek kin meiïnoar panielen ynkocht wurde of oare energzjy besparjende ynfestearrings dien wurde, om sa de kosten te drukken.
Politike en maatskiplike ûntwikkelingen sille goed yn it each hâlden wurde, sadat wij dêr op ynspylje kinne.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears bestiet út de folgjende 6 minsken:

Truke Zeinstra: foarsitster
Jochum Rypma: skriuwer
Ytje Wassenaar: ponghâldster
Gerrit Brouwer: webmaster
Jellie Posthumus
Maarten Blanken

Agenda

3 juli 2021
Oud papier
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
18 augustus 2021
Revanche Freule
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
6 juni 2021
Pearke keatsen
17 april 2021
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites