Home  |  Contact
Jellum skyline

Koöperaasje Meiinoar Grien

Meiïnoar Grien wol Jellum-Bears sa duorsum mooglik meitsje (fossylfrij en energyneutraal), sawol yn enerzjyferbrûk as yn sosiaal opsicht.
Se wol dat berikke troch it ynsetten fan de “wederkopers”fergoeding (fan Energie vanOns foar nije klanten), subzydzjes, partisipaasjes, goedkeape lieningen, ensf.
Hjirmei soene doarpsgenoaten /leden fan de koöperaasje meiïnoar sinnedaken ôfhiere kinne; ek kin meiïnoar panielen ynkocht wurde of oare energzjy besparjende ynfestearrings dien wurde, om sa de kosten te drukken.
Politike en maatskiplike ûntwikkelingen sille goed yn it each hâlden wurde, sadat wij dêr op ynspylje kinne.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears bestiet út de folgjende 6 minsken:

Truke Zeinstra: foarsitster
Jochum Rypma: skriuwer
Ytje Wassenaar: ponghâldster
Gerrit Brouwer: webmaster
Jellie Posthumus
Maarten Blanken

Agenda

10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zaterdag 8 januari 2022
Snackavond dorpshuis
Vanaf 17 uur is de snackbar van het Dorpshuis weer geopend.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsbrunch
Nieuwjaarsbrunch vanaf 13 uur. Nadere gegevens volgen.
 
19 januari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
16 februari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
30 november 2021, 13.30 uur
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
27 november 2021
Oud papier
24 november 2021
Sjoelen
We gaan weer sjoelen!
Zaterdag 20 november 17 uur
Stamppot-buffet
Donderdag 18 november 20.00 uur
Vrijwilligersavond
Vrijwilligersavond, een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ook potentiële vrijwilligers.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites