Home  |  Contact
Jellum skyline

Koöperaasje Meiinoar Grien

Meiïnoar Grien wol Jellum-Bears sa duorsum mooglik meitsje (fossylfrij en energyneutraal), sawol yn enerzjyferbrûk as yn sosiaal opsicht.
Se wol dat berikke troch it ynsetten fan de “wederkopers”fergoeding (fan Energie vanOns foar nije klanten), subzydzjes, partisipaasjes, goedkeape lieningen, ensf.
Hjirmei soene doarpsgenoaten /leden fan de koöperaasje meiïnoar sinnedaken ôfhiere kinne; ek kin meiïnoar panielen ynkocht wurde of oare energzjy besparjende ynfestearrings dien wurde, om sa de kosten te drukken.
Politike en maatskiplike ûntwikkelingen sille goed yn it each hâlden wurde, sadat wij dêr op ynspylje kinne.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears bestiet út de folgjende 6 minsken:

Truke Zeinstra: foarsitster
Jochum Rypma: skriuwer
Ytje Wassenaar: ponghâldster
Gerrit Brouwer: webmaster
Jellie Posthumus
Maarten Blanken

Agenda

3 februari 2023
Klaverjassen
6 februari 2023
Biljarten
11 februari 2023
Après-ski!
13 februari 2023
Biljarten
20 februari 2023
Biljarten
23 februari 2023
Ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
27 februari 2023
Biljarten
4 maart 2023
Snackavond en kinderdisco dorpshuis
6 maart 2023
Biljarten
10 maart 2023
Klaverjassen
13 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
20 maart 2023
Biljarten
27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
1 juni 2023
Jaarvergadering
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
Archief
30 januari 2023
Biljarten
23 januari 2023
Biljarten
21 januari 2023
Snackavond / filmavond jeugd dorpshuis
21 januari 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)


 
16 januari 2023
Biljarten
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites