Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 23 maart 2021

Gepubliceerd op: 05-04-2021
Opening
Marjo opent de zoveelste online vergadering nadat we eerst wat persoonlijke zaken en de coronakwesties hebben uitgewisseld.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 02-02-2021
We lopen de actiepunten even langs. Er moeten nog 10 personen de contributie overmaken van 2020, er gaat een reminder naar de desbetreffende huishoudingen.   
We moeten nog steeds bij een aantal nieuwe bewoners langs, dit kan pas als de corona beperkingen dit weer toelaten.
Er schijnen nog steeds 2 lantaarnkappen los te zitten. We gaan dit doorgeven aan de Gem. Lwd.
De nieuwe uitgever van “de Skille”, wil graag met ons om tafel. Helaas hebben we nog niets gehoord vwb de infoborden. Gebeld, ge-e-maild, helaas. We gaan nu rechtstreeks contact opnemen met Rikkie Hagen, onze nieuwe dorpencoördinator. Annemarijke gaat de lay-out van de infoborden op haar nemen. We kunnen geen containers krijgen bij het sporthokje (het kan op zich wel maar dan kost het 20,-- euro per keer om deze te laten legen). We besluiten om de witte afvalbakken schoon te maken en te voorzien van een plastic zak en die moet na elke activiteit mee naar huis worden genomen door de huurder.
 
Post/email/mededelingen/rûnkranter
We hebben een Nieuwsbrief van de Gem. Lwd. over de dorpen/wijken ontvangen. Verder heeft Jellie verslag gedaan over de vergadering van de doarpskeamer. Tevens hebben we een reactie gehad van de keatsvereniging omtrent de subsidieverantwoording van 2020. Een uitnodiging is ontvangen van de Webinar “Welkom in de werkplaats”, deze hebben we doorgestuurd naar Meielkoar Grien.
Ook ontvangen, een uitnodiging voor een Webinar “Over de drempel” voor jongeren en eenzaamheid, deze is doorgestuurd naar de toneelclub en op de website geplaatst. We hebben nu ook officieel de aanvraagsubsidie van Mammemastate ontvangen voor 2021. Tevens een uitnodiging ontvangen voor Fries Fondsen Forum, deze is ook doorgestuurd naar Mammemastate. Verder een uitnodiging voor Betrokken dorp tegen eenzaamheid. “Zet stappen” van Doarpswurk. Van de Gem Lwd. Info over Gebiedswerkers/Gebiedsindeling. Een uitnodiging voor een Webinar “Leve de verenigingen” en een uitnodiging voor een Webinar “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”. Verder nog een mededeling over een verkeersonderzoek van de N354 Sneek – Lwd., en een email over de belijning van de Hylaarderdyk.
 
Visie 2020-2025
Geen nieuws, de foto’s die voor de infoborden worden geammkt, kunnen we hier ook voor gebruiken.

Nij Baarderadiel
Geen nieuws, de vergadering is nog niet vastgesteld
 
Sporthokje/terrein
Jan Peter heeft de deur reeds geplaatst, deze moet nog wel worden voorzien van een verflaag en JP moet nog een regendorpel plaatsen. We gaan zaterdag 17 april (10:30 uur) het sporthokje weer gebruiksklaar maken en hier en daar wat onderhoud verrichten.

Subsidie aanvragen
We hebben 2 subsidieaanvragen binnen, Uniastate en Mammemastate.
We gaan beide partijen honoreren voor eerst een gedeelte, mocht er op het eind van het jaar nog geld over zijn, dan kunnen we het ontbrekende deel, of een deel daarvan alsnog uitkeren.
 
Gemeente Lwd.
Rikkie Hagen, onze nieuwe dorpencoördinator, wil zo snel mogelijk kennis met ons maken. Zodra corona dit toestaat, gaan we dit initiëren.

Enquête wonen in dorpen
Aan de oproep om de enquête 'wonen in de dorpen' te beantwoorden is redelijk gehoor aangegeven. De uitslag hiervan wordt 21 april teruggekoppeld. Helaas hebben we niets van initiatiefnemers van de jeugd enquête gehoord of deze ook kan worden gekoppeld aan die van de Gem. Lwd. of dat hij deze apart naar de Gem Lwd. is/kan worden gestuurd.  

Evaluatie Jaarvergadering
We hebben geen reactie ontvangen op de inhoud van de jaarvergadering die via de Nieuwsbrief op 18 februari naar alle leden is verzonden. We gaan ervan uit dat eenieder er geen problemen mee heeft ondervonden.

NL Doet
We hebben nog geen toezegging van de financiële bijdrage.

WVTT
We hebben de WOZ-aanslag gekregen, deze ligt in lijn met die van 2020).
We vragen ons af of we niet meer gezamenlijke acties met het Dorpshuis kunnen/moeten optuigen. Als het straks weer kan, moeten we zsm een vergadering beleggen over wat ons samen bindt (oudpapier actie, website, gezamenlijke acties en Webinars, een nieuwsbrief etc).
 
Vergaderschema 2021
11 mei       Piet
29 juni       Nelleke
 
Sluiting
Marjo sluit de vergadering omstreeks 21:00 uur in een nieuw record.

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites