Home  |  Contact
Jellum skyline

Jaaroverzicht 2020 Jellum-Bears

Gepubliceerd op: 17-12-2020
Bêste doarpsgenoaten,
Dit is it jieroersicht 2020 fan Doarpsbelang Jellum-Bears.
Wy winskje eltsenien noflike krystdagen en folle lok en seine yn 2021.

Protte lêswille.
Doarpsbelang Jellum-Bears

Beste dorpsgenoten,
Dit is het jaaroverzicht 2020 van het Dorpsbelang Jellum-Bears.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.

Veel leesplezier.
Dorpsbelang Jellum-Bears

Agenda

17 april 2021
Oud papier
3 juli 2021
Oud papier
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites