Home  |  Contact
Jellum skyline

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 05-01-2021

Gepubliceerd op: 09-01-2021
Notulen vorige vergadering d.d. 10-11-2020
We lopen de actiepunten even langs:
We proberen de vervanger van Patricia Klomp bij de gem. Lwd  te achterhalen.
We moeten nog enkele (nieuwe) dorpsbewoners (officieel) welkom heten.
Het gras op het sportveld is nog door blijven groeien in het late najaar, echter was het niet meer mogelijk om het nog een keer te maaien (het bleek te nat te zijn). Zodra het in het voorjaar kan, wordt er actie ondernemen.
We hebben nog niets gehoord van Franci Heeger aangaande de problematiek van de bevaarbare vaarroutes in J/B/W e.o.
De speeltuin in Jellum moet nog winterklaar worden gemaakt.   

Post/email/mededelingen/rûnkranter
We hebben een reactie gekregen van Doarpshús en Meiinoar Grien dat ze blij zijn dat de (aanvullende) subsidieaanvraag is gehonoreerd.
De buurtsportcoach kan worden benaderd voor specifieke vragen, zij kan dan gericht antwoord geven op de on/mogelijkheden. (zie ook website).
De Gem Lwd gaat de paden bij de speeltuin in Jellum en Bears opnieuw bestraten in het voorjaar. De Gem Lwd heeft het logboek van de speeltuin in Bears opgehaald en gekopieerd. De controle en het onderhoud ligt bij de Gem. Lwd (alles is goed).
Op 16 dec. is onze eerste digitale nieuwsbrief verstuurd. Het verhaal stond ook in de Rûnkranter van december 2020.
Er is een uitnodiging binnengekomen van Burgemeester Buma voor een digitale bijeenkomst op 23 december over carbidschieten tijdens de jaarwisseling over wat wel of niet mogelijk is binnen de Coronaregels. Een goed overleg waarvan daarna nog een schrijven is gekomen dat op de website en social media is geplaatst. Jeugd van Jellum-Bears heeft in Weidum carbid geschoten en hebben oudejaarsmiddag een bezoekje van een tevreden burgemeester gehad.

Visie 2020-2025
We kunnen nog niet zoveel, wel kunnen we de uitkomst enquête Wonen meenemen in de visie, we hebben dan een heel goed beeld. Voor de rest wachten we op betere tijden.

Nij Baarderadiel
Onlangs is de weg langs het spoor Lwd- Sneek weer eens ter sprake gekomen, het is handig
om te weten wat nu precies de status is, is het loos alarm, of is het een kwestie van waar rook is, is vuur?  Er is nog geen nieuwe vergadering gepand.
 
Sporthokje/terrein
Sporthokje is winterklaar, we moeten nog wel even bij de verlichting langsgaan qua afstelling.
De jeugd heeft tijdens de jaarwisseling vertier gezocht aldaar. Er is vuurwerk afgestoken, dat heeft wat kleine sporen achter gelaten. Erger was dat ze ook aan het fikkie stoken waren op een 30cm afstand van de (houten) muur. Ze zijn er op aangesproken, de boodschap is binnen gekomen en op 1 jan. zouden ze alles keurig netjes opruimen.
Het bordje betreden op eigen risico moet nog wel worden geplaatst.   

Subsidie aanvragen
De subsidieaanvragers van 2020 moeten hun financiële verantwoording nog afleggen t.a.v. de verkregen gelden. Op de website is vermeld dat er voor 2021 weer subsidies kan worden aangevraagd.
 
Nieuws Gemeente Lwd.
Er is ons eur 5400 subsidie door de Gem. Leeuwarden toegezegd voor 2021
Open zaken Bart v/d Scheer:
- we vragen de Gem Lwd om 2 banken bij de Jeu de Boulesbaan te plaatsen
- de Gem Lwd plaatst in het voorjaar een ovale picknickbank op het veldje speeltuin Bears
- de kakbak bestaat niet meer = nu prullenbak, eentje daarvan is nu bij het Haventje in Bears geplaatst
- V.w.b. de straatverlichting zijn er een 3-tal mankementen (2x losse kappen in Bears en 1x ronddraaiende kap tegenover Geart Sierd). Is melding van gemaakt bij de gemeente.

Enquête Wonen
Op do 7-1-2021 sluiten wij weer aan bij klankbord “Wonen” v.w.b. de opmaak van de enquête.
Jochum heeft een 20-tal reacties binnen van de jeugd uit Jellum/Bears

Jaarvergadering
De verwachting is dat deze niet gehouden kan worden op 18 febr. 2021 in Bears, we zullen onze verantwoording voor deze ene keer als een soort van Nieuwsbrief kenbaar kunnen maken. Op 2 febr. komen we weer bijeen voor de opmaak en behandeling van de agenda. De jaarvergadering zal niet bijgewoond kunnen worden door publiek, het zal via een nieuwsbrief worden uitgestuurd.

WVTT
Wat is nu eigenlijk de status van de dorps- en buurtkamers in de gemeente, vermoedelijk stagneert deze actie ook door Covid-19, we gaan het net hierover ophalen bij de opbouwwerker van de gemeente.
We kunnen weer acties bedenken voor NL Doet. (vol is vol / op is op).

Sluiting
Rond 21:40 uur sluit Ted de vergadering en bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng.
 

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites