Home  |  Contact
Jellum skyline

Carbidschieten Oud en Nieuw 2020/2021

Gepubliceerd op: 28-12-2020
De jaarwisseling staat helaas ook in het teken van covid-19. Dit betekent dat er geen vuurwerk en  evenementen kunnen plaatsvinden in het dorp. Gelukkig is het carbidschieten wel toegestaan. Burgemeester Sybrand Buma van gemeente Leeuwarden heeft op 23 december een digitaal overleg gehad met alle dorpsbelangen en carbidploegen om samen te kijken wat wel of niet mogelijk is tijdens de jaarwisseling. Dit om het carbidschieten op een veilige en covid-proof wijze te laten plaatsvinden.

Carbidschieten is niet verboden, maar er zijn wel wat voorwaarden i.v.m. de geldende Covid regels:  
  • maximaal 2 personen in de buitenlucht bij elkaar op 1.5 meter. Bij een groep carbidschieters van bijvoorbeeld 10 personen, dus 5 groepen van 2 op ruimte afstand van elkaar (zeker 10 meter) en voorkom door het door elkaar heen lopen.
  • Evenementen zijn verboden onder de huidige wet en regelgeving Covid. Dus geen feesten met drank, muziek en publiek.
  • De carbidploeg neemt maatregelen dat dorpsgenoten niet in grote getalen komen kijken. B.v.: afgescheiden veld, hekken of afzetlinten.
  • Dus vriendelijk verzoek aan alle dorpsbewoners om niet naar het veld te komen.
Laten we hopen dat we de jaarwisseling van 2021-2022 met elkaar gezond en wel knallend en met elkaar volop als vanouds kunnen vieren. Voor nu is het even “pas de op plaats”.

Onderstaand de Algemene Plaatselijke Verordening artikel Carbidschieten. Hierin staan de officiële voorschriften over het carbidschieten.

Algemene Plaatselijke Verordening
Artikel 2:73a Carbidschieten 

1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. 
2. Carbidschieten is verboden. 
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet indien het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorschriften: 
a. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
b. er wordt gebruik gemaakt van melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter; 
c. de plek waar het carbidschieten plaatsvindt ligt buiten de bebouwde kom. 
d. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen: 
- op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en;
- op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
e. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter en hierin bevinden zich geen openbare wegen of paden en er wordt geschoten in een richting die is afgewend van woonbebouwing;
f. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het terrein te worden verlicht. 
4. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is. 
5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod. 
6. Dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht. 
7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
 

Agenda

30 mei 2024
Jiergearkomste Koƶperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
9 maart 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)

 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites