Home  |  Contact
Jellum skyline

Resultaten vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’

Gepubliceerd op: 13-09-2021
Resultaten vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’

Van 1 februari tot 1 maart 2021 konden huishoudens in de dorpen online de vragenlijst ‘Wonen in de
dorpen’ invullen. Dit gold ook voor in- of uitwonende jongvolwassene en personen/huishoudens die
graag in een dorp binnen de gemeente Leeuwarden willen wonen, maar nu elders verblijven. In
totaal werden 1946 vragenlijsten ingevuld, waarvan 1889 uit de dorpen en 57 uit de stad
Leeuwarden of elders. Het aantal huishoudens in alle dorpen van de gemeente Leeuwarden is
12.884, waarvan 10.155 huishoudens zijn benaderd. De respons op de vragenlijst is circa 18,6%, een
resultaat waar de gemeente Leeuwarden zeer tevreden over is.

Woonbehoefte in de dorpen
Van de 1889 ingevulde vragenlijsten uit de dorpen hebben 450 personen/huishoudens aangegeven
te willen verhuizen. Van de 82 personen tussen 19 en 29 jaar zijn 44 nog inwonend bij ouders en op
zoek naar een zelfstandige woning. Een derde deel zoekt een huurwoning, maar bijna 80% daarvan
verwacht niet binnen een jaar een huurwoning te kunnen vinden vanwege te weinig aanbod. In de
leeftijd 60 jaar en ouder zijn er 162 personen/huishoudens met verhuisplannen. De reden hiervoor is
dat ze ouder worden en graag kleiner willen wonen. Deze woningzoekenden zoeken met name een
levensloopgeschikte woning of een appartement. Zo’n 50 procent stelt dat de betreffende woning
niet in het dorp beschikbaar is.

Representatief
De ingevulde vragenlijsten vormen een goede afspiegeling van de dorpsgemeenschap. Gekeken naar
de percentages bewoners van huur- en koopwoningen, ligt de respons van de huurwoningen (13%)
iets lager dan de verhouding huur- en koopwoningen in de dorpen (22%). Ook is gekeken of de
leeftijden van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld overeenkomt met de gemiddelde
leeftijdsopbouw in de dorpen. Onder de 29 en boven de 80 jaar ligt de respons iets onder het
gemiddelde en in de leeftijd tussen 60 en 80 ligt de respons iets hoger dan het gemiddelde. Over het
totaal genomen wijken de percentages niet erg af en geven de resultaten een representatief beeld
van de woonbehoefte in de dorpen.

Informatief
We gebruiken de resultaten om de woonwensen en -behoeften in de dorpen beter in beeld te
brengen. Daarnaast doen we onderzoek naar de demografische ontwikkelingen in de dorpen, zoals
bevolkingsopbouw en typen huishoudens. Verder brengen we de bestaande woningsoorten in de
dorpen in beeld. Uit deze verschillende gegevens verkrijgen we informatie over het verschil tussen
het bestaande woningaanbod en het gewenste woningaanbod. Deze informatie is van belang om te
kunnen sturen op het toevoegen van typen woningen die een goede kwalitatieve aanvulling vormen
voor het dorp. Ook gaat het beleid in op het aantal woningen dat past bij de ontwikkeling, het
karakter en schaal van het dorp. Dit alles om ervoor te zorgen dat het dorp toekomstbestendig is en
vitaal blijft.
In de vragenlijst is een aantal open vragen gesteld over onder andere de woon- en leefsituatie in de
dorpen. Deze informatie kunnen we ook gebruiken voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Ook zijn
de resultaten per dorp gedeeld met de betreffende dorpsbelangen. Zij kunnen de uitkomsten
gebruiken voor bijvoorbeeld een dorpsvisie of vraagstukken in het dorp.

Beleid
Met de dorpen die actief hebben deelgenomen zijn de afgelopen maanden gesprekken geweest over
de uitkomsten. Tijdens die gesprekken is ook breder gesproken over welke mogelijkheden zij zien in
hun dorp om te kunnen bijdragen aan de woonwensen van hun dorpsbewoners. Een aantal dorpen
heeft aangegeven recent informatie te hebben opgehaald of in een eigen traject zitten. Ook de
informatie uit deze dorpen neemt de gemeente mee in het woonbeleid.
De komende periode gaat de gemeente de informatie verwerken tot een concept beleidskader. De
verwachting is dat het concept beleidskader in september gereed is. Dan worden alle
dorpsbelangenorganisaties in de gemeente en andere stakeholders zoals woningcorporaties
uitgenodigd om hierover mee te praten.

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites