Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 22 nov. 2022

Gepubliceerd op: 12-12-2022
Verslag vergadering 22 november 2022

Opening door voorzitter ( Marjo) en welkom aan Mieke Aalberts.
Mieke is gevraagd om toe te treden tot het bestuur, maar eerst wil Mieke een vergadering bijwonen.
De Kaatsvereniging sluit aan en wordt vertegenwoordigd door Arjan, Froukje, Henk en Frank.

OVERLEG KAATSVERENIGING
Aan hen wordt het dilemma voorgelegd m.b.t het onderhoud van het kaatsveld en het feit dat de huidige maaimachine aan vervanging toe is. Zij worden meegenomen in het feit, dat door ons al diverse offertes zijn aangevraagd en dat hier wellicht een keuze in moet worden gemaakt.
De kaatsvereniging geeft aan dat zij het veld ongeveer 5 keer per jaar gebruiken voor wedstrijdactiviteiten. Probleem van de kaatsvereniging en het aantrekken van nieuwe jeugdige spelers ligt in het feit, dat de jeugd aansluit in Weidum, omdat daar ook hun vriendjes van school spelen en zij daar naar school gaan. We komen wel tot de conclusie dat we werken naar een oplossing voor het voortbestaan van het kaatsveld van Jellum. Optie voor het in eigen beheer onderhouden van het veld door vrijwilligers wordt besproken. Dat wordt lastig, maar zou een optie zijn. De offertes worden besproken en er wordt het volgende afgesproken. Doarpsbelang zal een mail sturen naar alle leden en hen de situatie voor leggen. Daarin zal gevraagd worden aan de leden om mee te denken. Wellicht komen er oplossingen en zijn er mensen wellicht bereid om te helpen of financieel iets bij te dragen. De kaatsvereniging stelt voor om een financiële bijdrage te doen voor de eventuele aanschaf van een nieuwe maaimachine. Mocht de mail niets opleveren, dan zal gekozen worden voor de robotmaaier en zal deze aangeschaft worden. Na afloop van het overleg worden de bestuursleden van de kaatsvereniging bedankt voor hun bijdrage aan het overleg en eventuele financiële toezeggingen.

ACTIELIJST:

WBTR
Meine heeft de WBTR bestudeerd en komt tot de conclusie, dat er voor het dorpsbelang eigenlijk geen actie hoeft te worden ondernomen. De wet overruled de statuten en derhalve dienen er geen aanpassingen te worden gedaan.
Het toezicht wordt bij ons voldoende gewaarborgd door de kascontrole en de ledenvergaderingen.
Wel moeten wij aandacht hebben voor de belangenverstrengelingen. Bij het voeren van een “dubbele pet” moeten bestuursleden zich onthouden van commentaar en besluit. Dit moet in de notulen worden vast gelegd.

SUBSIDIES
Na de verdeling van de subsidies is er nog 550 euro subsidiegeld in kas. Daarvan gaat alsnog 250 euro naar het Mammemahuis en 50 euro naar de Kaatsvereniging, zoals door hen is aangevraagd. De overige 250 euro houden we in kas.

INFOBORDEN/BUSHOKJE
In antwoord op de mail over het combineren van infoborden met eventueel nieuw te plaatsen bushokjes is een reactie gekomen. Daaruit blijkt dat er vanuit Arriva het plan is om de bestaande bushokjes te vervangen. Maar dat er geen plaats is voor een combinatie met infovoorzieningen. In zijn mail gaf hij aan dat er 3 opties zijn:
1.              Nieuwe abri op bestaande locatie
2.              Nieuwe abri op nieuwe locatie
3.              Geen abri, maar óók geen eigen informatiepaneel/afdak op de plek van de huidige abri.

Bij de laatste optie komt er een verhoging langs de kant van de weg op de locatie van de huidige bushokjes. Omdat er heel weinig gebruik gemaakt wordt van de bushalte, is gekozen voor optie 3, mede doordat de nieuwe Abri’s behoorlijk fors zijn.
Blijft, dat we nog geen oplossing hebben voor het plaatsen van een infobord. Dit blijft op de actielijst staan.

UITBREIDING JEU DE BOULESBAAN
Er gaat fysiek contact gezocht worden met leden van de Jeu de Boules-club over de mogelijke uitbreiding.

DORPSVISIE:
Er zal een Projectgroep worden samen gesteld voor de onderwerpen Recreatie en Duurzaamheid vanuit de input voor de Dorpsvisie

Subsidieaanvragen
Piet heeft de nieuwe subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Leeuwarden en tevens verantwoording gegeven voor het afgelopen jaar.

Sporthokje en sportterrein
Ted zal de klusjes en reparaties van het sporthokje inventariseren. Wellicht ook iets voor NL doet. Deze reparaties moeten worden uitgevoerd. Ook zal hij het water afsluiten voordat de winter begint. ( zie actielijst)
Verder is het sportterrein voldoende besproken tijdens het overleg met de kaatsvereniging.

Gemeente Leeuwarden zaken.
Geen bijzonderheden

Wat verder ter tafel komt
Nieuwe bewoners verwelkomen. Actie doorgeschoven naar Januari 2023.
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites