Home  |  Contact
Jellum skyline

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 29-09-2020

Gepubliceerd op: 13-10-2020
Dagvoorzitter Piet heet eenieder welkom in “de Tsjerke fan Bears” waar deze vergadering voor deze keer plaatsvindt.

Notulen vorige vergadering d.d. 18-8-2020
 • We hebben inmiddels het bordje “betreden op eigen risico” besteld voor het sportveld.
 • Op een kleinigheid zijn we klaar met de file van de emailadressen van de leden van Dorpsbelang.  
 • Helaas is de uitgestelde dauwtrapsessie (5 sept) weer niet doorgegaan i.v.m. onwerkbare regelgeving in de COVID-19 problematiek.
 • We proberen Jellum-Bears wat uit de vergetelheid te krijgen en het beter op de kaart te zetten voor toerisme. Wellicht kan het VVV  of “Merk Fryslân” hierin in wat betekenen.  
Post/email/mededelingen
 • Reactie ontvangen van de “Enerzjy Coop”, dat ze blij zijn met de verstrekte subsidie en hopen dat ze ook het eventuele restant eind 2020 alsnog tegemoet kunnen zien.
 • De aanvraag dorpssubsidie moet voor 1 okt worden ingeleverd + de verantwoording over 2019 bij de Gem Lwd.
 • Uitnodiging Sociale basis.
 • Uitnodiging volkshuisvestiging, wat voornamelijk ging over (sociale) huurwoningen.
 • Gratis af te halen perenbomen.
 • Het verwijderen van zieke essen.  
Visie 2020-2025
Dit punt blijft op de agenda en zodra we actie kunnen nemen op onze plannen, komen we in actie. Het idee dat we hebben is leuk en daar willen we ons aan committeren. Er ligt wat dat betreft geen druk dat iets moet met een deadline, maar toch zou het leuk zijn om dit punt te kunnen afstrepen op de “to do lijst”.

Sporthokje/terrein
Onkruid blijft (hardnekkig) terugkomen ondanks de tegenmaatregelen die we hebben getroffen. Er wordt t.z.t. een sessie gepland om de sportaccommodatie winterklaar te maken (ergens in okt/nov). Hulp van alle dorpsbewoners is welkom, meld u / je aan bij één van de bestuursleden van het Dorpsbelang.

Subsidie aanvragen
De aanvragers van de dorpssubsidie 2020 dienen voor einde 2020 verantwoording af te leggen voor de besteding van het verkregen bedrag.
Eventuele nieuwe aanvragen (2020) voor dorpssubsidie moeten voor 10 nov 2020 binnen zijn!

Gemeente Lwd.
 • Open zaken Bart v/d Scheer, Bart moet nog steeds opheldering verstrekken over de infobordjes en of het maaien, berm/snoeien heg is vastgelegd bij Frisia/Empatec.
 • Er gaat een email richting Bart dat de banken bij veld Unia State van de Gem Lwd zijn en voor een hek als afscheiding van het land VDL en plantsoen bij het haventje van Bears
 • Uitnodiging sociale basis: voor DB is de aanwezigheid op deze samenkomsten nihil, wij kunnen ons beter wenden tot Annie Hoekstra van Gem Lwd voor info.         
 • Aanvraag dorpsbudget (1 okt) bij gemeente Lwd. is reeds ingediend.
 • Dorpsprogramma (1 nov): we gaan de verenigingen aanschrijven om hun voornemens kenbaar te maken, om dit samen te bundelen in een verhaal en dit richting de Gem Lwd te sturen voor publicatie in het Dorpsprogramma
 • Walbeschoeiing: dit is uitgevoerd, zie foto.
 • Woningbouw dorpen rond Lwd: op 9 dec is er een samenkomst om over dit onderwerp te discussiëren. Wij stellen mailing op die naar onze leden wordt verstuurd, zodat zij hun onderbouwde visie/feedback aan ons kenbaar kunnen maken, opdat wij dit mee kunnen nemen naar de betreffende vergadering. Wellicht kan de enquête van de “Kommisje Betelber Wenje” hierin bijdragen. 
WVTT
 • De website update is (bijna) af, er moeten nog een paar kleine wijzigingen plaatsvinden.
 • We willen het format voor de nieuwsbrief laten opmaken door een reclamebureau.
 • We gaan een bank bij de Jeu de Boules baan aanschaffen.
 • Het onderhoud aan sportveld/parkeerterrein/speeltuin kunnen we ook doen met hulp van vrijwilligers. Als je gericht vraagt zijn er altijd wel een handvol mensen te vinden die willen bijspringen. 
 • We zijn weer een aantal nieuwe dorpsbewoners rijker, we gaan binnenkort even op visite om ze welkom te heten.
Vergaderschema 2020
10 nov. de eventuele laatste aanvragen voor de dorpssubsidie voor 2020 worden behandeld. Aanvragen die na deze datum binnekomen worden naar 2021 geschoven.     

Sluiting
Om 21:50 uur wordt de vergadering gesloten

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites