Home  |  Contact
Jellum skyline

Toneel 'Lamelos' in Bears en Weidum

Gepubliceerd op: 17-03-2024
De toanielferieningen ‘Oefening en Vermaak’  út Weidum en ‘Nij Libben’ fan Jellum-Bears ha dit jier de lapen gear smiten. Se spylje it stik ‘Lamelos’, in bewurking troch Tjerk Kooistra fan de komyske tf-searje ‘Loenatik’.

Lamelos giet oer in psychiatryske klinyk dêr’t  5 bewenners mei nocht  wenje.
Se hakketakke betiden hiel wat op elkoar om, mar dochs binne se op in bûtengewoane wize oan elkoar hechte. Suster Tialda is harren grutte rots yn de branning.
As se der efter komme dat de direkteur de ynstelling foar een soad jild oan in projekt ûntwikkelder ferkeapje wol, foarmje se ien front en betinke se mei elkoar in plan om te foarkommen dat Lamelos ferkocht wurdt.

freed 22 maart om 20.00 oere (útferkocht)
snein 24 maart: 15.00 oere; d ’Ald Skoalle Bears

sneon 30 maart: 20.00 oere
snein 31 maart: 15.00 oere;  doarpshûs Weidum


Kaartferkeap:
Fan woansdei 6 maart ôf fia: info@nij-libben.nl
Fragen: 06-10280963
Yntree: €15,- ynklusyf  ien bakje kofje/tee; Bern o/m 16 jier: €10,-

Rezjy: Rieneke de Haan
Skriuwer en bewurking: Tjerk Kooistra
 
Spilers:
Fats - Daniël Span
Dokter Doolittle - Geart Sierd van der Zee
Beppy - Ytje Wassenaar
Majoar - Lodewijk Riedhorst
Mefrou de Haas - Baukje Hiemstra
Suster Tialda - Wytske Bouwma
Direkteur - Anton Wijnstra
Stazjêre Wil - Wolter van der Woude


Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites