Home  |  Contact
Jellum skyline

Nijs fan Doarpshûs d' Ald Skoalle

Gepubliceerd op: 16-05-2021
Aktiviteiten:
It Doarpshûs is krekt as in hiel soad oare foarsjiningen alwer in hiel skoft ticht. Fanwege de fersoepelingen kinne we wer foarsichtich wat aktiviteiten opstarte. Fansels rekkening hâldend mei de Coronaregels en aktualiteit. Derfan krije jim dan berjocht.
 
NLdoet:
29 maaie dogge we wer mei oan NLdoet. It Doarpshûs krijt fan binnen en fan bûten in beurt. En dat is wol nedich! Moarns 9.30 oere begjinne we mei kofje en oranjekoeke en dan los!
We hoopje dat we in flink oantal hulpen derby krije! Jow jim op by Jellie  0643 961969 as Thea 0621 592943.
Ek it Doarpsbelang docht wer mei oan NL Doet. De bestjoersleden geane op by it keatsfjild en yn de boarterstún fan Jellum wat lytste dinkjes opknappen.
 
Ald Papier:
De lêste kearen hawwe we jim frege om it papier sels nei de Smidshoeke te bringen.
Sa as it no liket helje we it de oare kearen wer op!
 
3 juli     Helpers: Jouke Kalma (trekker en wagen), Arnold Rodenhuis, Jelle vd Velde, Ted Kool, Daniël Span,      
                        Jan Willem Hiemstra
 
18 sept.            Andries Jan de Boer (trekker en wagen), Nico Klaver, Peter Weijer, Bram Koning, Watze v
                        Balen, Theunis vd. Gaast
 
27 nov.             Minno Andraea (trekker en wagen) Jan de Boer, Anton vd Werf, Frank Vellinga, Rutger     
                        Fopma, Geart Sierd vd. Zee
 
Der binne plannen fanút de Gemeente Ljouwert om it ynsameljen te feroarjen, mar dit jier bliuwt it noch sa as it is.

Merke:
Doel is om lykas ferline jier in soarte Lytse Merke te hâlden, 13, 14 15 aug.
Mar alles ûnder foarbehâld.
 
Jierfergadering:
Ek al is it Doarpshûs ticht, de kosten en saken rinne troch. We stean der nei omstandigheden, mei in lyts ferlies noch reedlik foar.
Yn sept./okt hoopje we wer in jierfergadering hâlde te kinnen!
 
Oant gau!
It lyts bestjoer fan Doarpshûs d'Ald Skoalle
 

Agenda

10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zaterdag 8 januari 2022
Snackavond dorpshuis
Vanaf 17 uur is de snackbar van het Dorpshuis weer geopend.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsbrunch
Nieuwjaarsbrunch vanaf 13 uur. Nadere gegevens volgen.
 
19 januari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
16 februari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
30 november 2021, 13.30 uur
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
27 november 2021
Oud papier
24 november 2021
Sjoelen
We gaan weer sjoelen!
Zaterdag 20 november 17 uur
Stamppot-buffet
Donderdag 18 november 20.00 uur
Vrijwilligersavond
Vrijwilligersavond, een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ook potentiële vrijwilligers.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites