Home  |  Contact
Jellum skyline

Nijs fan Doarpshûs d' Ald Skoalle

Gepubliceerd op: 16-05-2021
Aktiviteiten:
It Doarpshûs is krekt as in hiel soad oare foarsjiningen alwer in hiel skoft ticht. Fanwege de fersoepelingen kinne we wer foarsichtich wat aktiviteiten opstarte. Fansels rekkening hâldend mei de Coronaregels en aktualiteit. Derfan krije jim dan berjocht.
 
NLdoet:
29 maaie dogge we wer mei oan NLdoet. It Doarpshûs krijt fan binnen en fan bûten in beurt. En dat is wol nedich! Moarns 9.30 oere begjinne we mei kofje en oranjekoeke en dan los!
We hoopje dat we in flink oantal hulpen derby krije! Jow jim op by Jellie  0643 961969 as Thea 0621 592943.
Ek it Doarpsbelang docht wer mei oan NL Doet. De bestjoersleden geane op by it keatsfjild en yn de boarterstún fan Jellum wat lytste dinkjes opknappen.
 
Ald Papier:
De lêste kearen hawwe we jim frege om it papier sels nei de Smidshoeke te bringen.
Sa as it no liket helje we it de oare kearen wer op!
 
3 juli     Helpers: Jouke Kalma (trekker en wagen), Arnold Rodenhuis, Jelle vd Velde, Ted Kool, Daniël Span,      
                        Jan Willem Hiemstra
 
18 sept.            Andries Jan de Boer (trekker en wagen), Nico Klaver, Peter Weijer, Bram Koning, Watze v
                        Balen, Theunis vd. Gaast
 
27 nov.             Minno Andraea (trekker en wagen) Jan de Boer, Anton vd Werf, Frank Vellinga, Rutger     
                        Fopma, Geart Sierd vd. Zee
 
Der binne plannen fanút de Gemeente Ljouwert om it ynsameljen te feroarjen, mar dit jier bliuwt it noch sa as it is.

Merke:
Doel is om lykas ferline jier in soarte Lytse Merke te hâlden, 13, 14 15 aug.
Mar alles ûnder foarbehâld.
 
Jierfergadering:
Ek al is it Doarpshûs ticht, de kosten en saken rinne troch. We stean der nei omstandigheden, mei in lyts ferlies noch reedlik foar.
Yn sept./okt hoopje we wer in jierfergadering hâlde te kinnen!
 
Oant gau!
It lyts bestjoer fan Doarpshûs d'Ald Skoalle
 

Agenda

2 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
7 oktober 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
9 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
13 oktober 2023
Klaverjassen
vanaf 20u00 klaverjassen
16 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
18 oktober 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt voor en door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
23 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
30 oktober 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
6 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
10 november 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
13 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
15 november 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt door dames en/of heren verzorgd. Leuke ideeën zijn altijd welkom.
18 november 2023
Snackavond
Vanaf 17u00 zijn jullie welkom om te komen snacken!
20 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
25 november 2023
Novemberfest
Meer informatie volgt!
27 november 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
4 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
8 december 2023
Klaverjassen
Vanaf 20u00
11 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Foute Bingo
Meer informatie volgt!
18 december 2023
Biljarten
Vanaf 20u00 biljarten, kruisjassen of klaverjassen
20 december 2023
Jellum/ Bearster Froulju
Deze avond wordt verzorgd door dames en/of heren. Leuke ideeën zijn altijd welkom!
7 januari 2024
Nijjiersbrunch
12u00-18u00 Nijjiersbrunch/ Nieuwjaarsbrunch
Archief
29 september 2023
Opening seizoen doarpshûs 2023 20u00
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
25-27 augustus
Merke 2023
De merke 2023 is dit jaar in Bears.
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites