Home  |  Contact
Jellum skyline

Verkort verslag Dorpsbelangvergadering d.d. 02-02-2021

Gepubliceerd op: 07-02-2021
Opening
Om 19:36 uur opent Ted de vergadering nadat we eerst wat turbulentie/ruis op de lijn hadden. Deze DB vergadering is bedoeld als voorbereiding op de jaarlijkse ledenvergadering, maar dat kan door Corona dit jaar niet doorgaan.

2 Notulen vorige vergadering d.d. 05-01-2021
Tien personen moeten de contributie van 2020 nog overmaken.
Na alle Corona beperkingen worden een aantal nieuwe bewoners nog bezocht.
Het speelgoed van de speeltuin in Jellum gaan we z.s.m. opbergen in een nieuwe speel-goedbak (schijnt kapot te zijn).
We hebben nog niets gehoord aangaande de problematiek van de bevaarbare vaarroutes in J/B/W
e.o., we gaan nogmaals polshoogte nemen.
Het bordje “betreden op eigen risico” moet nog geplaatst worden bij het sportveld.
Er schijnen 2 lantaarnkappen los te zitten. We gaan dit nogmaals doorgeven aan de Gem. Lwd.
Er zijn conceptteksten gemaakt voor de infobordjes. Er lopen nog wat offertes. Ook moeten er vergunningen voor komen, al met al heeft het heel wat voeten in aarde. We kunnen ze Btw’loos (21%) via de Gem Lwd aanschaffen. DB gaat ze zelf plaatsen, scheelt kosten.
Iedereen heeft het nieuwe dorpenprogramma in de bus mogen ontvangen.
De aanvraag voor NL-Doet is de deur uit (d.d. 28/29 mei)

3 Post/email/mededelingen/rûnkranter
Bart v/d Scheer, hoofdcontactpersoon richting de Gem. Lwd., stopt als onze dorpencooördinator . Er is nog geen vervanger doorgegeven.
Dorpsbelang en Dorpshuis hebben een uitnodiging van de doarpskeamer ontvangen voor 2-2-2021. Dorpshuis sluit namens beide aan omdat DB deze avond zelf een overleg heeft.
Er komt een extra bankje bij Uniastate. Het is een verhaal/project uit de koker van Sietske Poepjes. 'Kunst naar Buiten'.
Schrijven over de versterking van de Sociale Basis waar tot 5 maart 2021 op gereageerd kan worden.
Janke heeft de honneurs voor ons waargenomen voor een interview met het blad 'Rondom Leeuwarden'. Veel mailverkeer en contact over enquete 'Wonen' waar DB aan heeft meegewerkt.
Uitnodiging webinar Doarpswurk.
Enquete Doarpswurk: Ieder bestuurslid an sich gaat deze enquête invullen.
Verder is er nog een nieuwsbrief van de Gem Lwd. verschenen.

4 Visie 2020-2025
Geen nieuws

5 Nij Baarderadiel
Geen nieuws

6 Sporthokje/terrein
De nieuwe buitendeur wordt besteld en wordt, binnenkort op een mooie zaterdag, geplaatst. Er wordt ook een regeldorpel geplaatst, om herhaling van beschadiging te voorkomen.
De jongeren die rond oud- en nieuw rommel hebben gemaakt bij het sporthokje, moeten dit nog even opruimen zoals ze hebben beloofd.
We gaan vragen bij de Gem Lwd. of we ook vuilcontainers kunnen krijgen bij het sporthokje.

7 Subsidie aanvragen
We hebben nog geen verantwoording gehad van de subsidiegebruikers van 2020, er wordt een reminder verstuurd. Er is nog niets concreets binnen gekomen aan nieuwe subsidie aanvragen.

8 Gemeente Lwd.
Het paadje bij Uniastate en de speeltuin Jellum is opnieuw bestraat.
Nieuwe bankjes bij speeltuin Bears en kaatsveld Jellum zijn geleverd.

9 Enquête wonen
De enquete 'Wonen' wordt in februari door gem. Leeuwarden huis aan huis per post in de dorpen verspreid. DB heeft aan deze enquete meegewerkt. Deze kan tot 1 maart worden ingevuld. We hopen dat  veel inwoners van Jellum/Bears zullen reageren. Klik hier om in te vullen.
In de Skille en Huis aan Huis komt een artikel over deze enquête. Hopelijk kan ook de jeugd enquête er aan worden gekoppeld, zo niet kan deze wel apart naar de Gem Lwd worden gestuurd.

10 Jaarvergadering
Via een nieuwsbrief wordt een ieder op de hoogte gebracht dat de jaarvergadering dit jaar niet
publiekelijk plaats kan vinden ivm Covid-19.
In deze nieuwsbrief worden de volgende punten van de gebruikelijke agendapunten van de
jaarvergadering behandeld:
  • Verslag vorige jaarvergadering
  • Jaarverslag 2020
  • Financieel jaarverslag
  • Begroting
  • Verslag kascommissie
  • Trekkingslijst certificaten
  • Bestuursverkiezing/samenstelling
10 WVTT
We willen meer gezamenlijke acties met het Dorpshuis faciliteren.
De dorpscanon is nieuw leven in geblazen, iedereen kan (historisch waardevolle) teksten aanleveren bij DB die dan op deze website worden geplaatst. bijv. iets over Uniastate/kerk Bears, D'Ald Skoalle, Revanche freule etc. Stichting Mammemastate heeft als eerste een stuk aangeleverd.

11 Sluiting
Ted sluit de vergadering omstreeks 21:25 uur.

Agenda

10 december 2021
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zaterdag 8 januari 2022
Snackavond dorpshuis
Vanaf 17 uur is de snackbar van het Dorpshuis weer geopend.
14 januari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsbrunch
Nieuwjaarsbrunch vanaf 13 uur. Nadere gegevens volgen.
 
19 januari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 februari 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
16 februari 2022
Sjoelen
Sjoelen voor iedereen.
11 maart 2022
Klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
8 april 2022
Afsluiting klaverjassen
20:00 uur, in het dorpshuis.
Archief
30 november 2021, 13.30 uur
Creamiddag in de Wjukken
Creatief stenen schilderen als cadeau of als herinnering aan bijzondere gebeurtenissen.
27 november 2021
Oud papier
24 november 2021
Sjoelen
We gaan weer sjoelen!
Zaterdag 20 november 17 uur
Stamppot-buffet
Donderdag 18 november 20.00 uur
Vrijwilligersavond
Vrijwilligersavond, een gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ook potentiële vrijwilligers.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites