Home  |  Contact
Jellum skyline

Ledefergadering Meiïnoar Grien giet net troch

Gepubliceerd op: 03-04-2020
De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz hjir meer oer wa’t sy binne en wat sy foar jimme betekenje kinne.

Agenda

18 augustus 2021
Revanche Freule
29 augustus 2021
Wisselbeker Kaats Partij
18 september 2021
Oud papier
27 november 2021
Oud papier
Archief
25 juli 2021
Dames Eerste Klasse Kaats Partij
4 juli 2021
Barbecue partij keatsen
3 juli 2021
Oud papier
6 juni 2021
Pearke keatsen
17 april 2021
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2021 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites