Home  |  Contact
Jellum skyline

Ledefergadering Meiïnoar Grien giet net troch

Gepubliceerd op: 03-04-2020
De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz hjir meer oer wa’t sy binne en wat sy foar jimme betekenje kinne.

Agenda

Archief
28 november 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites