Home  |  Contact
Jellum skyline

Samenvatting Dorpsbelangvergadering 30-06-2020

Gepubliceerd op: 14-07-2020
Notulen Dorpsbelang 30-06-2020

Ted is voorzitter en heet eenieder welkom. We zijn voor het eerst weer allen fysiek aanwezig op de zitting die bij Rutger wordt gehouden.

Notulen d.d. 19-05-2020
Een 5-tal personen/huishoudingen hebben de contributie nog steeds niet betaald, er wordt een herinnering gestuurd.
Dorpsbelang werkt aan de opzet van een digitale nieuwsbrief die naar alle dorpsbewoners moet worden verstuurd. Hiervoor hebben we van iedereen een mailadres nodig. Hier wordt nog druk aan gewerkt.
Het AED apparaat is verplaatst en hangt nu aan het dorpshuis. We vragen of de buren de knipperende lichten eventueel als storend ervaren.
Wie zoeken contact met de nieuwe opbouwwerker vanuit de Gem Lwd, om kennis te maken.
Dorpscoördinator, Bart, krijgt een herinnering van de in de vorige vergadering afgesproken ‘things to do’.

Mededelingen
Klaas (schoonvader Allard) heeft geïnformeerd over een aanstaand stukje in de krant, tevens vroeg hij naar de mening van DB over zonnepanelen op de kerk van Jellum. Westerwird is akkoord. Wij hebben alleen een persoonlijke mening, DB neemt het te kennisgeving aan.

Visie 2020-2025
Dit punt staat op de waakvlam, totdat de versoepeling het toestaat om weer massaal bij elkaar te komen om de acties voort te zetten.

Infoborden
We kiezen voor een 2-tal infoborden met op één helft algemene info en op andere helft nieuws/mededelingen etc. Voor we spijkers met koppen slaan, wachten we de reactie van gem Lwd. even af.

Sporthokje/terrein
Er komt een bordje “betreden op eigen risico” op het sportterrein.
Het sportveld en parkeerterrein worden nogmaals onder handen genomen, muizengaten vullen, onkruid verwijderen en verlichting controleren.
Het sporthokje/veld wordt weer regelmatig gebruikt, dit is een goede ontwikkeling.

Gemeente Leeuwarden
Communicatie dat is het toverwoord, hier ontbreekt het nog wel eens aan met gemeente Leeuwarden. In de coronatijd is het wel een stuk rustiger met mails en  mededelingen e.d. Dorpencoördinator Bart maakt een afspraak met de Rayon- en Groen beheerder om te kijken naar de uitvoer van diverse onderhoudsklussen zoals snoeien en maaien. Ted en Rutger gaan de ‘pijnpunten’ met de delegatie van Gem Lwd terplekke bekijken en bespreken/vastleggen.

Subsidie aanvraag Meiinoar Grien
Er is een subsidieaanvraag binnengekomen van Meiinoar Grien. DB besluit eerst eur 400,-- aan subsidie uit te keren. Na aanvullende uitleg van de Commissie over een aantal punten en een kostenoverzicht, wordt eventueel geheel volgens onze richtlijnen aan het eind van dit jaar nog (een deel van) de resterende eur 350,-- uitgekeerd, zodat de volledige aanvraag van eur 750,-- kan worden gehonoreerd.

WVTT
De  rekening van de modder/grond van het sportveld is nog niet binnen, daar moeten we nog even naar vragen.

Vergaderschema 2019/2020
18 aug         Marjo
29 sept        Piet
10 nov         Nelleke
 

Agenda

28 november 2020
Oud papier
Archief
19 september 2020
Oud papier
4 juli 2020
Oud papier
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites