Home  |  Contact
Jellum skyline

Notulen Dorpsbelangvergadering 11 mei 2021

Gepubliceerd op: 24-05-2021
Opening
Na wat inlogproblemen opent Piet de online vergadering.
 
Notulen vorige vergadering d.d. 23-03-2021
We lopen de actiepunten even langs. Er moeten weer een aantal betalingsherinneringen de deur uit (huur sportterrein, oliebollenactie en contributie).
De nieuwe inwoners kunnen nog steeds een bezoekje van DB verwachten, de Corona versoepelingen zitten er aan te komen dus dat gaat op korte termijn lukken. 
Gem Lwd moet de losse lampenkappen van de straatverlichting nog steeds aanpassen.
Er moeten nog wat nieuwe foto’s worden geschoten voor dorpsvisie en infoborden. Sportveldje, -hokje, -terrein en jeu de boulebaan zijn zomerklaar gemaakt.
 
Post/email/mededelingen/rûnkranter
Enquête betrokkenheid van “it Wetterskip”; Uitnodiging deelname webinar “Café leve de vereniging”; Evaluatie enquête Wonen; Nieuwsbrief “Tegelwippen”; Nieuwsbrief Wijken en Dorpen; Subsidie aanvraag Kaatsclub; Factuur voor vervangen buitendeur kaatshokje; Kennisgeving gemeentelijk beleidsplan “Spelen en bewegen”.
 
Visie 2020-2025
Wordt opgepakt zodra het toegestaan is om met meerdere inwoners weer bij elkaar te mogen zitten.
 
Nij Baarderadiel
Kanoroute: DB Weidum heeft gemeld dat er een projectgroep wordt samengesteld, waar ook DB Jellum Bears in is vertegenwoordigd, om de bevaarbaarheid van de kleine wateren te verhogen “gastvrij Friesland 2028”.
 
Sporthokje/terrein
Anton heeft verf- en sausacties uitgevoerd. Dorpsbelang doet de voorjaars- en najaarsschoonmaak, de rest moeten de huurders en andere gebruikers voor hun rekening nemen. De kaatsclub wordt gevraagd om het materialenhok op te ruimen.
 
Subsidie aanvragen
Uniastate en Mammemastate zijn blij met de subsidietoekenning. Kaatsvereniging krijgt goed bericht n.a.v. het honoreren van hun aanvraag.
 
Gemeente Lwd.
Open zaken: verlichting aanpassen van de losse kappen, bankjes speeltuin en haventje moeten nog een lik verf hebben
NK-tegelwippen, bericht komt op website. Bewoners kunnen dit zelf oppakken. 
 
Enquête wonen
Mooi overzicht van de uitslag van de enquête wonen, deze info kunnen we gebruiken voor de Dorpsvisie 2020-2025. Er wordt nu beleid op de enquête gemaakt. In sept. komt er terugkoppeling naar de dorpen toe, elk dorp krijgt een factsheet met aanbevelingen. De planning is dat dit eind 2021 ter inzage komt en het via het College bij de Raad wordt ingediend.
Projectgroepen kunnen via DB ook plannen inbrengen bij de Gemeente (zie voorbeeld Easterlittens en Baard).
 
Samenwerking Dorpshuis
Zodra het dorpshuis weer open mag willen we met bestuur Dorpshuis om de tafel. Veel mails/post komen zowel bij dorpshuis als dorpsbelang binnen, kijken waar raakvlakken zitten die we gezamenlijk kunnen oppakken, geen dubbel werk.
 
NL Doet
We hebben eur 350,-- toegezegd gekregen, voor het vervangen van de deur. Verder moet er nog een basketbalnet worden besteld. Er komt schoon speelzand in de zandbak en een kist voor het speelgoed. Op 29 mei om 16:00 uur, komt DB bij elkaar om deze dingetjes uit te voeren.
      
WVTT
Marjo gaat zich inlezen in de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en komt met een aanbeveling hoe hier mee om te gaan. Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan deze nieuwe wet.
 
Vergaderschema 2021
29 mei      NL-doet
29 juni       Nelleke
 
Sluiting
Piet sluit de vergadering om 21:45 uur, tijd voor een borrel.

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites