Home  |  Contact
Jellum skyline

Merke Jellum-Bears 2024

Gepubliceerd op: 13-06-2024
Bêste ynwenners fan Jellum en Bears,
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.

Klik hjir foar it Fryske programma.
Klik hier voor het Nederlandse programma.

PROGRAMMA OLYMPYSKE MERKESPULLEN
23, 24 EN 25 AUGUSTUS 2024 yn JELLUM


FREED 23 AUGUSTUS
18.30 oere Iepeningsseremoanje mei iten en dêrnei muzyk fan DJ Heavy

SNEON 24 AUGUSTUS
10.00 oere Sportyf kopke kofje
11.00 oere Ferklaaid pearkekaatsen
13.00 oere Petsjeballen
13.00 oere Bernekeatsen
15.00 oere Berneaktiviteit
14.00 oere Jeu de boules
16.00 oere Alde sporttiden herlibje
17.00 oere Priisútrikking kaatsen
19.30 oere Medailleseremoanje
- Jeu de boules
- Petsjeballen
- Alde sporttiden herlibje
Buertsportpresintaasje
21.30 oere Muzyk Joop Obama and the Presidents

SNEIN 25 AUGUSTUS
10.00 oere Deiiepening
10.30 oere Sport- en spulspektakel
13.00 oere Lunch
14.00 oere Berne-olympics
15.00 oere Net sa sportyf, mar wol hiel fanatyk, sigaarsmoke
15.30 oere Ofsluter mei Yme & the farmbreakers

Agenda

23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
30 september en 8 oktober
AED instructieavond
De AED instructieavond is voor zowel nieuwe deelnemers als opfrisavond voor mensen die de cursus eerder hebben gevolgd.
 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites