Home  |  Contact
Jellum skyline

Samenvatting dorpsbelangvergadering 19-05-2020

Gepubliceerd op: 29-05-2020
Notulen vorige vergadering d.d. 07-04-2020
Er zijn nog een 5-tal personen/huishoudingen die de contributie nog niet hebben betaald.
Wij gaan de ontbrekende emailadressen voor zo ver mogelijk achterhalen/aanvullen op de lijst zodat de eerste Nieuwsbrief afgerond kan worden en via mail kan worden verstuurd naar de dorpsbewoners.
Op 2 juni zal het AED-apparaat wordt verplaatst van VDL naar het Dorpshuis toe (bij de brievenbus)

Post/email/mededelingen/rûnkranter
17-4   Persbericht Gem. Lwd: veilig scoren
20-4   Subsidie aanvraagformulier
1-5     Subsidie Gemeente Lwd: 30% besteden
17-5   Op 27 mei is er een digitale bijeenkomst over samenwerking sociale basis

Subsidieaanvraag beleid
We hebben ons beleid t.a.v. dit punt aan Bart uitgelegd (hoe we hier mee om gaan en welke richtlijnen wij hebben opgesteld naar de aanvragers toe).

Visie 2020-2025
Ook dit punt hebben we besproken en uitgelegd aan Bart, verder staat het punt even op de waakvlam, totdat de versoepeling t.a.v. het corona beleid het toestaat om weer bij elkaar te komen en we onze acties kunnen uitzetten.

Infoborden
Bart zal eens kijken wat de mogelijkheden vanuit de Gem. Lwd zijn. Het blijkt dat bij de T-splitsing Bearsterdyk-Tsjerkepaad al een info bord (knooppunten) is geplaatst, wellicht kunnen we hier op doorborduren naar de Gem. Lwd toe. 

Sporthokje/terrein
De verkregen offerte t.a.v. de buitendeur valt tegen we vragen naar een herziene offerte.
We moeten nog een bordje “betreden op eigen risico” maken en plaatsen voor/naast de oprit.

Gemeente Lwd.
Communicatie is het toverwoord, hier ontbreekt het nog wel eens aan door de gemeente.
Bart gaat uitzoeken wat de afspraken zijn van de overdracht van de Gem Littenseradiel naar de Gem Lwd toe v.w.b.:  het hegknippen bij de Jellummer speeltuin, verven/onderhoud van het bankje aldaar, het prullenbakken legen en het onderhoud van de speeltoestellen, of Gem Lwd ook wat kan betekenen in de onveilige situatie (slecht onderhoud) v.w.b. het “Jellummer bosk”, de infoborden, het WOZ bezwaarschrift, onkruidbestrijding parkeerplaats bij het sportveld en het bermmaaien.
Bart maakt een afspraak met de Rayon- en Groen beheerder en met DB Jellum-Bears, om te kijken naar de bovengenoemde punten om deze t.z.t. vast te leggen in een rondje langs de velden. DB gaat dan de pijnpunten met de delegatie van Gem Lwd terplekke bekijken en bespreken/vastleggen.
Het Dorpshuisbestuur heeft een gesprek gehad met de opbouwwerker van de gemeente die onderzoek naar een plek voor een zogenaamde buurtkamer die voor meerdere dorpen open moet staan. Het bestuur heeft aangegeven deze functie niet geschikt te vinden voor d' Ald Skoalle. Jellum/Bears is te kleinschalig, een Multifunctionele Centrum in Mantgum zou hier beter geschikt voor zijn.    

Nij Baarderadiel
We geven Bart uitleg wat dit is en hoe het is ontstaan en welke punten we zo hebben behandeld (nieuwe weg Lwd- Sneek, Stroomland, Oud papier, Kleine scholen, WOZ-belasting kennismaking Buma). Verder zijn er geen acties op lopende zaken.

Impact corona
Zou Doarpswurk ook iets kunnen betekenen in de lobby over de tegemoetkoming in de derving van inkomsten van het Dorpshuis?

WatVerderTerTafelKomt
De Energie Coöperatie Meiïnoar Grien heeft gevraagd of DB wil mee wil werken om bij de RABObank subsidie te kunnen aanvragen. 

Vergaderschema 2019/2020
30 jun          Rutger
18 aug         Marjo
29 sept        Piet
10 nov        Nelleke

Verlichting
Bart doet nog een rondje langs de wegen in Jorwert en Baard om aldaar de nieuwe straatverlichting te aanschouwen. In Bears Noord zijn de eerste lantaarnpalen vervangen door nieuwe kappen. Bears zuid volgt z.s.m. daar komen andere lampen dan in Noord. Hiermee komt (eindelijk) uitvoer van een project dat in 2012 is gestart door een speciale 'verlichtingswerkgroep' bestaande uit Nico Kool, Herman de Jong en René Douma.

Sluiting
Een ieder bedankt voor z’n inbreng en alvast welthuis.

nieuwe verlichting Bears
 

Agenda

28 november 2022
Biljarten
5 december 2022
Biljarten
9 december 2022
Klaverjassen
12 december 2022
Biljarten
16 december 2023
PubQuiz SinterKerst
19 december 2022
Biljarten
8 januari 2023
Nieuwjaars brunch! 13.00
13 januari 2023
Klaverjassen
16 januari 2023
Biljarten
21 januari 2023
Snackavond / filmavond jeugd dorpshuis
23 januari 2023
Biljarten
30 januari 2023
Biljarten
3 februari 2023
Klaverjassen
6 februari 2023
Biljarten
11 februari 2023
Apr├Ęs-ski!
13 februari 2023
Biljarten
20 februari 2023
Biljarten
23 februari 2023
Ledenvergadering Dorpsbelang Jellum-Bears
27 februari 2023
Biljarten
4 maart 2023
Snackavond/ disco dorpshuis
6 maart 2023
Biljarten
10 maart 2023
Klaverjassen
13 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
20 maart 2023
Biljarten
27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
1 juni 2023
Jaarvergadering
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
Archief
27 november 2022
Lazy sunday met spelletjes vanaf 15.00
21 november 2022
Biljarten
19 november 2022
Snackavond
14 november 2022
Biljarten
12 november 2022
Oud papier
De oud papiervrijwilligers komen langs met de trekker en wagen. Ze starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke.
Papier gebundeld langs de weg zetten.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2022 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites