Home  |  Contact
Jellum skyline

Energiebespaarmarkt

Gepubliceerd op: 26-08-2022
ENERGIEBESPAARMARKT
 
Tongersdei 29 septimber, fanôf 19.30 oere
Doarpshûs Weidum, Bornialeane 1
 
‘Sa’n hybride waarmtepomp, komt dy neist je gewoane CV-tsjettel? Hoefolle romte nimt soks dan wol yn? En wat kost ‘t?’
 
‘Wij willen wel over op inductiekoken. Maar heb je dan een extra groep in je meterkast nodig?’
 
‘Ik ha wol ris heard fan ynfraread panelen. Mar ik soe wol ris sjen wolle hoe grut dy dingen binne. En hoe hingest se op?’
 
‘In elektryske of hybride auto, is dat wat te beteljen?’
 
Alles wat je wilt weten over energiebesparing is te zien en te vragen op de ENERGIEBESPAARMARKT.
  • presentaasjes fan produkten
  • leveransiers oanwêzich
  • mei mekoar om tafel om foars en tsjins fan oanskaf te bepraten
  • 5 tematafels: waarmte, sinne, isolaasje, húshâldelik en ferfier
  • adfys oer finansiering en boukundige saken
  • tagong fergees en ek noch in bakje kofje of tee! 
WAARMTE       SINNE     ISOLAASJE     HUSHALDELIK     FERFIER
 
Organisaasje: Doarpsenerzjy Weidum en Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum Bears
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites