Home  |  Contact
Jellum skyline

Energiebespaarmarkt

Gepubliceerd op: 26-08-2022
ENERGIEBESPAARMARKT
 
Tongersdei 29 septimber, fanôf 19.30 oere
Doarpshûs Weidum, Bornialeane 1
 
‘Sa’n hybride waarmtepomp, komt dy neist je gewoane CV-tsjettel? Hoefolle romte nimt soks dan wol yn? En wat kost ‘t?’
 
‘Wij willen wel over op inductiekoken. Maar heb je dan een extra groep in je meterkast nodig?’
 
‘Ik ha wol ris heard fan ynfraread panelen. Mar ik soe wol ris sjen wolle hoe grut dy dingen binne. En hoe hingest se op?’
 
‘In elektryske of hybride auto, is dat wat te beteljen?’
 
Alles wat je wilt weten over energiebesparing is te zien en te vragen op de ENERGIEBESPAARMARKT.
  • presentaasjes fan produkten
  • leveransiers oanwêzich
  • mei mekoar om tafel om foars en tsjins fan oanskaf te bepraten
  • 5 tematafels: waarmte, sinne, isolaasje, húshâldelik en ferfier
  • adfys oer finansiering en boukundige saken
  • tagong fergees en ek noch in bakje kofje of tee! 
WAARMTE       SINNE     ISOLAASJE     HUSHALDELIK     FERFIER
 
Organisaasje: Doarpsenerzjy Weidum en Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum Bears
 

Agenda

27 maart 2023
Biljarten
2 april 2023
Afsluiting biljarten
14 april 2023
Afsluiting klaverjassen
15 april 2023
Snackavond Dorpshuis
21 april 2023
Afsluiting " winter seizoen"
13 mei 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
1 juni 2023
Jaarvergadering
15 juli 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
12 augustus 2023
Revanche Freule
Dit jaar wordt voor het eerst op zaterdag de Revanche Freule gehouden.
16 september 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
4 november 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
16 december 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
Archief
20 maart 2023
Biljarten
19 maart 2023
Muziekmiddag
13 maart 2023
Biljarten
11 maart 2023
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2023.  Waarschijnlijk het laatste jaar dat het op deze manier gebeurt. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
10 maart 2023
Klaverjassen
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2023 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites