Home  |  Contact
Jellum skyline

Oud papier ophalen

Datum: 11-05-2024
De oud-papier vrijwilligers:


13-jan. Peter Weijer (trekker en wagen)
Frank Vellinga
Rutger Fopma
Ted Kool
Arnold Hoekstra

9-mrt.  Aalbert Aalbers (trekker en wagen)
Jan de Boer
Jan Willem Hiemstra
Jan Pieter de Boer
Jelle v/d Velde

11 mei. Arjen v/d Gaast  (trekker en wagen)
Watze van Balen
Barend Spliethoff
Theunis v/d Gaast
Geart Sierd v/d Zee
Arnold Rodenhuis

13 juli.  Jouke Kalma (Trekker en wagen)
Duncan Cook
Wybo Canrinus
Dirk Bos
Ruben Mulder


14 sept. Andries Jan de Boer (trekker en wagen)
Piet Kingma
Nico Klaver
Bram Koning
Bernard Posthumus
Daniël Span

2 nov.  Peter Weijer (trekker en wagen)
Rutger Fopma
Arnold Hoekstra
Ted Kool
Frank Vellinga

14 dec.  Arjen v/d Gaast  (trekker en wagen)
Watze van Balen
Barend Spliethoff
Theunis v/d Gaast
Geart Sierd v/d Zee
Arnold Rodenhuis


NOTEER DE DATA, DIT SCHEMA WORDT ÉÉN KEER VERSPREID!
Alvast bedankt, Doarpshûs D’Ald Skoalle
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Lees meer...
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
Lees meer...
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Lees meer...
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Lees meer...
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites