Home  |  Contact
Jellum skyline

Oud papier ophalen

Datum: 21-01-2023
De oud papiervrijwilligers: 
​21-jan. Jouke Kalma (Trekker en wagen)
Jan de Boer
Anton v/d Werf
Frank Vellinga
Jan Willem Hiemstra
Rutger Fopma
11 mrt.Andries Jan de Boer (trekker en wagen)
Watze van Balen
Barend Spliethoff
Theunis v/d Gaast
Geart Sierd v/d Zee
Arnold Rodenhuis
13-mei Peter Wyer (trekker en wagen)
Duncan Cook
Ted Kool
Wybo Canrinus
Dirk Bos
Ruben Mulder
15-jul.Aalbert Aalbers (trekker en wagen)
Alain Rouichi
Arnold Hoekstra
Folkert Dilling
Jelle v/d Velde
Jan Pieter de Boer
16-sep.Arjen v/d Gaast  (trekker en wagen)
Piet Kingma
Nico Klaver
Bram Koning
Bernard Posthumus
Daniël Span
04-nov.Jouke Kalma (Trekker en wagen)
Jan de Boer
Anton v/d Werf
Frank Vellinga
Jan Willem Hiemstra
Rutger Fopma
16-dec.Andries Jan de Boer (trekker en wagen)
Watze van Balen
Barend Spliethoff
Theunis v/d Gaast
Geart Sierd v/d Zee
Arnold Rodenhuis
 

Agenda

13 juli 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Lees meer...
23 t/m 25 augustus
Merke Jellum-Bears 2024
Wolkom sportfanaten, doarpshelden en elkenien dy ‘t eins allinne foar de gesellichheid nei de merke komt! Fan 23 o/m 25 augustus transformearret Jellum fan in rêstich Frysk doarp yn in brûzjend epicentrum fan sport en spul. Dit jier nimme we in sprong yn it djippe mei it tema ‘ Olympyske Spelen ‘.
Lees meer...
14 september 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
28 september 2024
Burendag
Meer informatie volgt 
2 november 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
14 december 2024
Oud papier ophalen
 
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
Lees meer...
Archief
30 mei 2024
Jiergearkomste Koöperaasje Meiinoar Grien Jellum-Bears
20.00 oere yn d' Ald Skoalle
 
11 mei 2024
Oud papier ophalen
Hierbij het schema voor het ophalen oud papier in 2024.  We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Smidshoeke. Als de papierophaler verhinderd is, dan graag zelf voor vervanging/ruilen zorgen.
Vragen Jan Pieter de Boer (06 10949013) of Rutger Fopma (06 48322826)
 
 
Lees meer...
21 april 2024
Autopuzzeltocht
Meer informatie volgt
23 maart 2024
Muziekavond Yme & The Farmbreakers
16 maart 2024
NL DOET en snackavond
Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.
Lees meer...
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2024 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design websites