Foto's

Doarpshus 'd' Ald Skoalle'

Adres:
Bearsterdyk 32
9025 BR Bears

Bestuur dorpshuis d' Ald Skoalle:
Jellie Posthumus
Arnold Hoekstra
Jan Willem Hiemstra
Daniel Span
Thea Zwager

Coördinator: Thea Zwager
Contactgegevens:
mail: aldskoalle@live.nl
tel. 06 21 59 29 43

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân