Foto's

Koƶperaasje MeiĆÆnoar Grien Jellum-Bears

Koƶperaasje MeiĆÆnoar Grien Jellum-BearsIt hat swier kealle.  Mar it grien ljochtsjende bern hinget no as 44ste enerzjykoöperaasje oan de beam fan de provinsjale Us Koöperaasje.  Leafst 6 doarpsgenoaten binne d'r oergear west en hawwe it registrearje litten as Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears, ropnamme Meiïnoar Grien.
Lit it bern net yn de kjeld hingje, wurdt lid en help mei ús doarpen oant yn lingte fan dagen duorsum en sosiaal oantreklik te meitsjen en te hâlden.
Bij 20 leden sponsort de oerkoepeljende enerzjykoöperaaje fan it Noarden (Noardlik Lokaal Duurzaam),  wurkjend sûnder djoere managers mei harren gouden hândrukken en sûnder winsteachmerk, bij eltse oansluting de doarps- en wykkoöperaasje mei €75,- op jierbasis. Hjirmei  soenen we bg. in lizboxdak hiere kinne, mocht it foar de eigner gjin optsje wêze. De minsken sûnder oantreklik dak kinne dan hjir harren duorsumme stroom weihelje.
De NLD levert  allinnich opwekte stroom út it Noarden en de CO2 fan it no noch fossile gas wurdt folslein kompenseard troch de oanplant fan beammen. Tagelyk streamt de mooglike winst werom nei de doarpskoöperaasjes.
Mei dizze oanpak steane de leefberens fan doarp en wyk sentraal.

Truke, Ytje, Gerrit, Maarten, Jellie, Jochum  


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân