Home  |  Contact
Jellum skyline

Ledefergadering Meiïnoar Grien giet net troch

Gepubliceerd op: 03-04-2020
De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine.

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz hjir meer oer wa’t sy binne en wat sy foar jimme betekenje kinne.

Agenda

4 juli 2020
Oud papier
19 september 2020
Oud papier
28 november 2020
Oud papier
Archief
Ga naar eerdere agenda items
Disclaimer | Privacy Statement
©2019 Dorpsbelang Jellum-Bears | realisatie: Insite Design Websites